Head of Call Center

THB 90,000 – 150,000

Bangkok

ธุรกิจของ Wongnai กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีการขยายการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ การส่งมอบบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและ stakeholder ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการดำเนินการจึงเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของทีม Operations ของ Wongnai เราไม่เพียงต้องการ connect people to good stuff ตามวิสัยทัศน์ของ Wongnai แต่เรายังต้องการ create good experience ให้กับลูกค้าและ stakeholder ของเราด้วย

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ รวมถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่เชื่อมั่นในการสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้เกิดขึ้นจริงและจับต้องได้ ผ่านการบริหารทรัพยากร พัฒนากระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บนโจทย์และข้อจำกัดที่มี 

หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!

 

Responsibilities

 • กำหนดเป้าหมายการทำงานของทีม รวมถึงการวัดผล และรายงานความคืบหน้าของการทำงานแก่ทีมผู้บริหาร
 • พัฒนากลยุทธ์การจัดการของทีม Call Center เพื่อรองรับการเติบโต และโครงการต่างๆ ของบริษัท
 • ติดตาม วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีม และมีความคิดริเริ่มแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกทีมสามารถบรรลุเป้าหมายของทีมที่ตั้งไว้
 • พัฒนาแผนงานและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ tools และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงคุณภาพในเรื่องปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการ การปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับทางกฎหมาย
 • จัด training program เพื่อพัฒนาพนักงานได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอ
 • บริหาร quality control เพื่อรักษา และยกระดับมาตรฐานในการทำงาน
 • สรรหาและพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำของทีม ให้การสนับสนุนสมาชิกในทีม

 

Qualifications

 • ประสบการณ์ 7-10 ปีในการเป็นผู้ดูแลทีม Call Center
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า
 • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตรรกะและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • มีทักษะในการสื่อสารทางธุรกิจ การจัดการและการนำเสนอที่ดี
 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดและวางแผนอย่างมีกลยุทธ์
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักการบริหารโครงการ
 • มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง Team Culture
 • ถ้ามีความเชี่ยวชาญใน Google Sheet / MS Excel และสถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ