Legal Executive

THB 20,000 – 38,000

Bangkok

Legal Executive  เปรียบเหมือนที่บุคคลที่ให้คำปรึกษากับฝ่ายต่างๆ ที่มีคำถามด้านกฎหมาย หรือ กรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดกฏหมาย  รวมถึงการให้คำแนะนำในการทำสัญญา ข้อตกลงต่างๆ กับทางคู่ค้าหรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัท , ลดความเสี่ยงจากกรณีต่างๆ และ ช่วยกำกับดูแลการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Responsibilities

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานกฎหมายอย่างน้อย 2 ปี

 • วิเคราะห์และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 

 • ติดต่อประสานงานและจัดทำ/สอบทานเอกสารด้านกฎหมาย หรือสัญญาต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ตรวจสอบเอกสารสำคัญทางคดี 

 • ตรวจสอบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   

Qualifications

 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

 • สามารถร่างและเขียน และตรวจสัญญาต่างๆ ได้

 • มีความละเอียดรอบครอบ ขยัน มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทำงานภายใต้สภาวะกดดันสูงได้

 • หากมีประสบการณ์ในสำนักงานกฎหมาย หรือ ฝ่ายกฏหมายในบริษัทต่างๆ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ