Sales Management Executive

THB 25,000 - 40,000

Bangkok

Responsibilities

 • พัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถของแผนกการขาย และกระบวนการขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกกรุงเทพฯ

 • จัดทำแผนการขาย ออกแบบกระบวนการ และเอกสารประกอบการนำเสนอ รวมถึงติดตามผลเพื่อนำมาประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • ออกแบบและจัดการการ training และ  role play รวมทั้งการพัฒนาทักษะการขายอื่นๆให้กับแผนกการขาย

 • วิเคราะห์ผลการขาย สถิติ ตลาด คู่แข่ง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ และแผนในการเพิ่มยอดขาย

 • ประสานงาน และสนับสนุนการทำงานตามที่แผนกการขายร้องขอ

 • คำนวณค่า Commission รายเดือน

​​​​​​Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี หากเกี่ยวข้องกับแผนกการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ไม่จำเป็นต้องขายเก่ง แต่ต้องเป็นนักวางแผน และเป็นเทรนเนอร์ที่ดี

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ (เช่น Excel) ได้อย่างเชี่ยวชาญ

 • เรียนรู้ได้เร็ว สามารถอ่านเพื่อหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

 • ใส่ใจในรายละเอียด

 • เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี