People Admin Executive

THB 16,000 - 25,000

Bangkok

Responsibilities

 • รับผิดชอบดูแลสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆภายในบริษัทด้วย
 • จองห้องประชุม จัดเตรียมสถานที่ ส่งนัดหมาย bootcamp / training ของพนักงาน
 • จัดสั่งซื้ออาหาร เครื่องดื่ม ขนม รวมถึงอุปกรณ์สำนักงาน,ยาสามัญประจำบ้าน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี
 • แจกพัสดุและจดหมายของแต่ละทีม
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ยิ้มแย้ม มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก 
 • รักงานบริการเป็นชีวิตจิตใจ
 • ซื่อสัตย์, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ไม่เกี่ยงงาน, มีความเต็มใจและสามารถช่วยเหลืองานผู้อื่นได้ตามความเหมาะสม
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำ Payroll จะพิจารณาเป็นพิเศษ