Senior Sales Training

Bangkok

THB 30,000 – 50,000

Senior Sales Training มีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย เพื่อสร้างยอดขายที่ต่อเนื่อง และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว โดยการจัดกลุ่มลูกค้า กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และผลิตภัณท์ที่จะนำเสนอ รวมถีงพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้า โดยทำงานร่วมกับทีม product และทีมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงวัดผลการทำงาน และฝึกอบรมทีมขาย เพื่อพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง

Responsibilities:

 • พัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถของแผนกการขาย และกระบวนการขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกกรุงเทพฯ

 • จัดทำแผนการขาย ออกแบบกระบวนการ และเอกสารประกอบการนำเสนอ รวมถึงติดตามผลเพื่อนำมาประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • ออกแบบและจัดการการ training และ  role play รวมทั้งการพัฒนาทักษะการขายอื่นๆให้กับแผนกขาย

 • วิเคราะห์ผลการขาย สถิติ ตลาด คู่แข่ง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ และแผนในการเพิ่มยอดขาย

 • ประสานงาน และสนับสนุนการทำงานตามที่แผนกการขายร้องขอ

 

Qualifications:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี หากเป็นแผนกงานขายหรือเทรนนิ่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ไม่จำเป็นต้องขายเก่ง แต่ต้องเป็นนักวางแผน มีทักษะในการนำเสนอขั้นสูงและเป็นเทรนเนอร์ที่ดี

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ (เช่น Excel) ได้อย่างเชี่ยวชาญ

 • เรียนรู้ได้เร็ว สามารถอ่านเพื่อหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

 • ใส่ใจในรายละเอียด

 • เป็นผู้ทีมีมนุษยสัมพันธ์ดี