Sales Management Admin

THB 20,000 -25,000

Bangkok

Sale Management Admin เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารการขาย ที่ดูแลในส่วนของความเรียบร้อยของข้อมูล ระบบการขาย และรายงาน การประเมินผล เพื่อให้การส่งต่องานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 

Responsibilities

 • ตรวจสอบข้อมูล และความต้องการลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาให้ครบถ้วน ก่อนที่จะประสานงานต่อไปยังทีมขาย

 • จัดทำรายงานสรุปผลประเมินประสิทธิภาพของทีมขาย

 • จัดทำข้อมูลสินค้าเพื่อนำเข้าระบบการขาย

 • คำนวณค่าคอมมิชชั่น และประสานงานกับแผนกบัญชี เพื่อทำจ่าย

 • ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

 • มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (สาขาใดก็ได้)

 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ไหวพริบดี และทำงานรวดเร็ว

 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานบริการ

 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

 • ใช้งานใช้ MS Excel ได้ในระดับปานกลาง เช่น สามารถใช้ vlookup, pivot ได้เป็นอย่างดี

 • ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ จะเป็นข้อได้เปรียบ