Sales Analyst

Bangkok

THB 25,000 - 40,000

Responsibilities
 • พัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถของแผนกการขาย และกระบวนการขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกกรุงเทพฯ
 • ออกแบบ จัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอของแผนกการขายและติดตามผลตอบรับเพื่อนำมาปรับปรุง รวมทั้งคอยอัพเดทข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ
 • ออกแบบและจัดการการ role play รวมทั้งการพัฒนาทักษะการขายอื่นๆให้กับแผนกขาย
 • วิเคราะห์ผลการขาย สถิติ และตลาด เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการเพิ่มยอดขาย
 • ประสานงาน และสนับสนุนการทำงานตามที่แผนกการขายร้องขอ
 • คำนวณค่า Commission รายเดือน
Qualifications
 • เพศชาย หรือหญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี หากเป็นแผนกงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องขายเก่ง แต่ต้องเป็นนักวางแผน และเป็นเทรนเนอร์ที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ (เช่น Excel) ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • เรียนรู้ได้เร็ว สามารถอ่านเพื่อหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • เป็นผู้ทีมีมนุษยสัมพันธ์ดี