Legal Executive

Bangkok

THB 18,000 – 35,000

Legal Executive  เปรียบเหมือนที่บุคคลที่ให้คำปรึกษากับฝ่ายต่างๆ ที่มีคำถามด้านกฎหมาย หรือ กรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดกฏหมาย  รวมถึงการให้คำแนะนำในการทำสัญญา ข้อตกลงต่างๆ กับทางคู่ค้าหรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัท , ลดความเสี่ยงจากกรณีต่างๆ และ ช่วยกำกับดูแลการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Responsibilities

  • วิเคราะห์และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 

  • ติดต่อประสานงานและจัดทำ/สอบทานเอกสารด้านกฎหมาย หรือสัญญาต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ตรวจสอบเอกสารสำคัญทางคดี 

  • ตรวจสอบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

  • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

  • สามารถร่างและเขียน และตรวจสัญญาต่างๆ ได้

  • มีความละเอียดรอบครอบ ขยัน มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทำงานภายใต้สภาวะกดดันสูงได้

  • หากมีประสบการณ์ในสำนักงานกฎหมาย หรือ ฝ่ายกฏหมายในบริษัทต่างๆ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ