Assistant Accounting Manager

Bangkok

THB 30,000 - 40,000

Responsibilities:

 • จัดการงานบัญชี ลงรายรับ รายจ่าย

 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้การทำงานและการลงบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง

 • จัดทำสรุปและรายงานให้กับผู้บริหาร

 • ประสานงานกับลูกค้าและ vendor ที่เกี่ยวข้อง

 • หักภาษี ณ ที่จ่าย รับส่งเช็ค รวมทั้งงานเอกสารทั่วไปต่างๆ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน

 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์และหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เป็นอย่างน้อย

 • มีความรู้ทางด้านมาตรฐานบัญชี และการจัดทำงบเป็นอย่างดี และเข้าใจธุรกิจสื่อโฆษณา

 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 3 – 5 ปี

 • คุ้นเคยกับการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express และ ERP อื่นอย่างน้อย 1 โปรแกรม

 • เรียนรู้เร็ว มีความคล่องตัวสูง และ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี

 • มีความละเอียด, รอบคอบ, และมีความรับผิดชอบ

 • สามารถบริหารจัดการงานได้ทันตามที่กำหนด

 • ซื่อสัตย์ และสามารถรักษาความลับได้

 • หากมีประสบการณ์ในบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจสื่อโฆษณาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความชำนาญเกี่ยวกับ GL / Tax / BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ