Operations Manager (Retention)

THB 50,000 - 100,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

Bangkok

ธุรกิจของ Wongnai กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีการขยายการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ การส่งมอบบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและ stakeholder ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการดำเนินการจึงเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของทีม Operations ของ Wongnai เราไม่เพียงต้องการ connect people to good stuff ตามวิสัยทัศน์ของ Wongnai แต่เรายังต้องการ create good experience ให้กับลูกค้าและ stakeholder ของเราด้วย

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ รวมถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่เชื่อมั่นในการสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้เกิดขึ้นจริงและจับต้องได้ ผ่านการบริหารทรัพยากร พัฒนากระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บนโจทย์และข้อจำกัดที่มี 

หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!

 

Responsibilities

 • ธุรกิจที่รับผิดชอบคือ O2O วางระบบและกระบวนการทำงานของ platformในทุกขั้นตอน
 • วิเคราะห์ทำความเข้าใจโจทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน​ เพื่อแปลงออกมาเป็นแผน และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จนถึงทำให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริง
 • กำกับ และวัดผล ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน และหาจุดสิ้นเปลืองเพื่อลด/ปรับ หรือกำจัดออก โดยมุ่งเป้าหมายคือ ผลลัพธ์สูงสุด สิ้นเปลืองน้อยสุด
 • ทำงานเชิงรุกมองเห็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า และรับผิดชอบเข้าไปให้คำแนะนำทีมในการแก้ไข/ปรับปรุง
 • ทำงานเชิงรุกนำเสนอแนวทางการพัฒนาการทำงาน และระบบของทีมอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ Sales, Marketing, Content, Development

 

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ E-commerce, O2O platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในการคุมทีมหรือนำทีมขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Operations, Supply Chain Management, Production Planning จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะ และสร้างสรรค์
 • เชื่ออย่างสุดใจว่าการวัดผล และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะนำพาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความสำเร็จของบริษัท
 • ยินดีที่จะทำงานใน high dynamic environment ที่มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา พร้อมที่จะ challenge และลองผิดลองถูกไปด้วยกัน
 • รักในการเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการการทำงาน
 • มีประสบการณ์ และความสามารถในการจัดการริเริ่มโครงการ นำเสนอ ผลักดันจนทำสำเร็จ
 • มีทักษะในด้านการจัดการ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถกระตุ้นและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้
 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการและ pain point ของ stakeholder ที่เกี่ยวข้องในระบบการทำงานได้
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
 • หากมีทักษะการใช้งาน Google Sheet/MS Excel, สถิติ เป็นอย่างดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะการใช้งาน Structured Query Language (SQL) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ