Data Operations Executive (ยินดีรับผู้พิการ)

THB 16,000 – 20,000

Bangkok

Data Opeations (ยินดีรับผู้พิการ) คือคนที่ดูแลข้อมูลใน platform ของ Wongnai ให้ถูกต้องแม่นยำและความครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ฐานข้อมูลของ Wongnai สร้างประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ลูกค้าและพันธมิตรได้อย่างแท้จริง

Responsibilities:

 • ตรวจสอบข้อมูลที่โพสท์บนเว็บไซต์ ทั้งจากสมาชิกและลูกค้า ว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาด
 • ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
 • ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อคอนเฟิร์มความถูกต้องของข้อมูล
 • วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลร้านอาหารในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • เพิ่มข้อมูลต่างๆ ของร้านอาหาร ลงในระบบ ตามที่ได้รับการประสานงานจากฝ่ายอื่น เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และทีมคอนเท้นท์ เป็นต้น
 • สนับสนุนการทำงานตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0 - 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความคล่องตัว และสามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นบางครั้ง
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาที่ดี
 • มีความกล้าพูด กล้าแสดงออก
 • สามารถปรับตัวหรือรูปแบบการทำงานให้เข้ากับเป้าหมายขององค์กรได้
 • เป็นคนช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน
 • มีความรู้ด้านไอที และมีความสนใจโลกออนไลน์
 • หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลหรือตัวเลขมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ