Content Management & QC (1 Year Contract)

THB 15,000 – 17,000

Chiang Mai

Content Management & QC เป็นผู้จัดการข้อมูลร้านอาหาร และข้อมูลเมนูของร้านอาหารในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยรับโจทย์จากทีมบริหาร การตลาด ทีมขาย และทำงานร่วมกับทีมเก็บข้อมูล ทีมจัดเตรียมข้อมูล และรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบงานทุกครั้ง

 

Responsibilities

 • วางแผนการจัดทำข้อมูล แจกจ่ายงาน ติดตามผล และรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งมอบให้ได้ทันกำหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย

 • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 100% ก่อนส่งมอบ

 • ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง ช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้การดำเนินงานส่งมอบราบรื่น

 • พัฒนากระบวนการส่งมอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดเวลา

 • จัดทำรายงานรายสัปดาห์ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึก พร้อมข้อเสนอแนะ สำหรับนำเสนอทีมบริหาร

 • สนับสนุนโครงการพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

 • มีทักษะในการบริหารจัดการ การวัดผล สามารถประเมิน​ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างถูกต้อง

 • สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น และยาวได้อย่างสร้างสรรค์

 • เจรจาต่อรองเก่ง มีทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม กล้านำเสนอสิ่งในที่คิด

 • กระตือรือล้น ชอบทำงานเชิงรุก รักในความสำเร็จ

 • เรียนรู้เร็ว เปิดรับกับสิ่งใหม่ๆ มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส

 • มีทักษะการคำนวนที่ดี