Senior Public Relations Executive

Bangkok

THB 35,000 - 45,000

Responsibilities

 • ดูแลภาพลักษณ์ของ Wongnai ในทุกๆด้าน เช่น องค์กร โปรดักท์ ผู้บริหาร เป็นต้น

 • วางแผนกลยุทธ์การ PR ในระยะยาวทั้ง Online และ Offline อย่างละเอียด รอบคอบ พร้อมลงมือปฏิบัติ

 • จัดการข่าวสารหรือภาพลักษณ์ต่างๆของ Wongnai ให้บรรรลุเป้าหมายของโปรดักท์และเป้าหมายของวงใน

 • รักษาและสร้างความสัมพันธ์กับสื่อ ผู้มีอิทธิพลในการโน้มน้าวหรือจูงใจผู้อื่น (Influencer) ที่มีอยู่ พร้อมเสาะหาสื่อใหม่ๆ เพื่อทำงานร่วมกัน

 • สร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหา เรื่องราว ที่เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารภาพลักษณ์

 • วิเคราะห์ พัฒนาช่องทางการสื่อสาร เพิ่มความคุ้มค่า

Qualifications

 • ปริญญาตรีสาขาการประชาสัมพันธ์ อื่นๆ หรือ MBA

 • มีประสบการณ์ตรง 2-5 ปีในการทำ Public Relations มีทักษะการต่อรองและนำเสนอที่ดีเยี่ยม มีความรู้จัก คุ้นเคยกับการทำงานทั้ง Online และ Offline

 • สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างรวดเร็วและรักษาความสัมพันธ์กับสื่อได้เป็นอย่างดี

 • มีความรับผิดชอบและวางตัวเหมาะสมในทุกสถานการณ์

 • เข้าใจการทำงานเชิงยุทธศาสตร์

 • เข้าใจตัวโปรดักท์ของบริษัทและสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

 • เป็นแบบอย่างที่ดี