Event Coordinator (Operation)

Bangkok

THB 16,000 – 25,000

Wongnai กำลังมองหาคนที่จะมาช่วยเชื่อมต่อสิ่งดี ๆ เข้าสู่ผู้คน ในการเป็นสื่อกลางสร้างสรรค์งาน Event โดยมีหน้าที่รวบรวม ติดต่อ ประสานงาน Supplier และ Stakeholder ต่างๆ ภายในงาน รวมถึงเป็นกำลังสำคัญให้กับทุก ๆ Event ดี ๆ ของ Wongnai อีกมากมายด้วย

Responsibilities

 • วางแผนเพื่อดำเนินการประสานงาน Supplier และ Stakeholder ต่างๆ เพื่อให้งานนั้นสำเร็จตามเวลาและรูปแบบของ Event ที่กำหนดไว้

 • จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับ Supplier เพื่อชี้แจงรายละเอียดความต้องการของบริษัท และเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้  Supplier ที่เหมาะสมและคุ้มค่า

 • ศึกษาและค้นหาสถานที่จัดงาน Event ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ที่เหมาะสมกับการจัดงาน Event ในแต่ละครั้ง

 • ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้การจัดงาน Event เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งในส่วนของ production, การขออนุญาตจัดงานในรูปแบบต่าง ๆ กับส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง, staff หรือส่วนอื่น ๆ 

 • ประสานงานกับทีม Event และทีมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล เพื่อใช้ในการเตรียมงานในทุกส่วน

 • ดูแลความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาหน้างานในวันจัดงาน

 • ดูแลและควบคุมงาน Event ส่วนอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

 • มีความรู้ความเข้าใจในการจัดงาน Event หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบพูดชอบคุย และมีใจรักในการบริการ

 • สามารถทำงานเป็นทีมและมีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี

 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี

 • มีความอดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับความกดดันในการทำงานได้

 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถคิดพลิกแพลงเพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างราบรื่น

 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้และทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้