Community Manager

THB 16,000 – 22,000

Bangkok

Wongnai เป็น lifestyle platform ที่เปิดให้ user สามารถเข้ามาใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการค้นหาและแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ lifestyle ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ร้านอาหาร, สถานให้บริการด้านสุขภาพและความงาม, สูตรอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก รวมถึงบริการอื่น ๆ เช่น การสั่งอาหารเดลิเวอรี โดยปัจจุบัน Wongnai มีผู้ใช้งานมากกว่า 8 ล้านคนในแต่ละเดือน และมีข้อมูลบน platform ที่ถูกแบ่งปันโดย user เป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งก่อให้เกิดเป็น Community ขนาดใหญ่ ที่ทำให้เรามองหา Community Manager ที่จะมาช่วยดูแลและทำให้ Community แห่งนี้ เติบโตขึ้นเป็น Community ที่ดีและมีประโยชน์ต่อคนไทย

Responsibilities

 • วางแผนและร่วมดำเนินกิจกรรมในทุกรูปแบบที่ช่วยสร้างการเติบโตให้กับ Wongnai Community และสร้าง user engagement บน Wongnai

 • สื่อสารคุณค่าของ Wongnai Community ให้ user ได้รับทราบและสร้างความสัมพันธ์ภายใน Wongnai Community ให้เป็นไปตาม Community Guideline

 • ติดต่อสื่อสารกับ Wongnai Elite และ user ที่ active อย่างต่อเนื่อง

 • ดูแลความเรียบร้อยภายใน Wongnai Community ให้ user สามารถอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นและมีปฏิสัมพันธ์กับ Wongnai อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน Wongnai Community

 • จัดกิจกรรม/อีเวนท์/ปาร์ตี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกดี ๆ กับ Wongnai Community

 • ติดต่อประสานงานกับ vendor ต่าง ๆ ภายนอก รวมทั้งทีมภายในบริษัท

 • ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์/การตลาดต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Wongnai Community

 • ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ของทีม Marketing ที่ได้รับมอบหมายตามแต่สมควร

 

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทักษะการเจรจาและการแก้ปัญหาที่ดีมาก

 • สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 • มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง 

 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย และไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง

 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักการเข้าสังคม ชอบคุยกับผู้คน

 • ชอบจัดงานปาร์ตี้ เป็นเจ้าภาพงานปาร์ตี้ที่ดี และสามารถทำความรู้จักกับ user หน้าใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี

 • หากมีความรู้ด้าน Online Marketing และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชัน Wongnai จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทักษะความเป็นผู้นำที่ดี

 • เข้าใจและยึดถือใน positioning ของ Wongnai