Community Manager

Bangkok

THB 15,000 – 20,000

Community Manager คือ ผู้ที่จะมาเชื่อมต่อ Wongnai เข้ากับสมาชิกทุก ๆ คนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะดูแลทั้ง Wongnai Food, Wongnai Beauty, Wongnai Cooking หรือ Wongnai Travel โดยการสร้างปฏิสัมพันธที่ดีกับสมาชิก Wongnai ช่วยเหลือ และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบน Wongnai จัดหากิจกรรม หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับสมาชิก Wongnai รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการอยู่ร่วมกันใน community ของ Wongnai ด้วย

Responsibilities

 • ติดต่อสื่อสารกับ Wongnai Elite และ user ที่ active อย่างต่อเนื่อง

 • ดูแลความเรียบร้อยภายใน Wongnai Community ให้ user สามารถอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นและมีปฏิสัมพันธ์กับ Wongnai อย่างต่อเนื่อง

 • จัดกิจกรรม/อีเวนท์/ปาร์ตี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกดี ๆ กับ Wongnai Community

 • ติดต่อประสานงานกับ vendor ต่าง ๆ ภายนอก รวมทั้งทีมภายในบริษัท

 • เข้าใจและยึดถือใน positioning ของ Wongnai

 • ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์/การตลาดต่าง ๆ

 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน Wongnai Community

 • ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ภายในทีม


 

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทักษะการเจรจาและการแก้ปัญหาที่ดีมาก

 • สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 • มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง

 • ชอบความท้าทายในการทำงาน

 • มนุษย์สัมพันธ์ดี รักการเข้าสังคม ชอบคุยกับผู้คน

 • ชอบจัดงานปาร์ตี้ เป็นเจ้าภาพงานปาร์ตี้ที่ดี และสามารถทำความรู้จักกับ user หน้าใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี

 • มีความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำที่ดี