Community Manager

Bangkok

THB 15,000 – 20,000

Responsibilities

 • ติดต่อสื่อสารกับ Wongnai Elite และ user ที่ active อย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลความเรียบร้อยภายใน Wongnai Community ให้ user สามารถอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นและมีปฏิสัมพันธ์กับ Wongnai อย่างต่อเนื่อง
 • จัดกิจกรรม/อีเวนท์/ปาร์ตี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกดี ๆ กับ Wongnai Community
 • ติดต่อประสานงานกับ vendor ต่าง ๆ ภายนอก รวมทั้งทีมภายในบริษัท
 • เข้าใจและยึดถือใน positioning ของ Wongnai
 • ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์/การตลาดต่าง ๆ
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน Wongnai Community
 • ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ภายในทีม

 

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการเจรจาและการแก้ปัญหาที่ดีมาก
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี รักการเข้าสังคม ชอบคุยกับผู้คน
 • ชอบจัดงานปาร์ตี้ เป็นเจ้าภาพงานปาร์ตี้ที่ดี และสามารถทำความรู้จักกับ user หน้าใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำที่ดี