Accountant (GL)

THB 25,000 - 35,000

Bangkok

Accountant (GL) คือผู้ที่รวบรวมและประมวลผลในการบันทึกบัญชี เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้งบการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

 

ทำความรู้จัก Accounting Team มากขึ้น หรือรู้จักทีมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Life@Wongnai

Responsibilities

 • รับผิดชอบในการบันทึกบัญชีและออกรายงานทางบัญชีในแต่ละเดือน

 • ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชี ทั้งในส่วนของรายได้, ค่าใช้จ่าย, สินทรัพย์ และ รายการทางบัญชีอื่นๆ  ทั้งจำนวนเงิน และ ระยะเวลาในการบันทึกบัญชี

 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และกระทบยอด ในบัญชีต่างๆ

 • ทำรายงานทางบัญชี หรือ จัดเตรียมข้อมูลตามที่ผู้บริหารต้องการ หรือ เพื่อการตรวจของผู้สอบบัญชี (auditor)

 • ร่วมทำงานกับแผนกหรือทีมอื่นๆ ใน Project ต่างๆ เพื่อช่วยให้การลงบัญชีหรือส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการลงบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง

 

Qualification

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

 • ประสบการณ์ทำงานได้บัญชี 1 - 5 ปี

 • มีความคุ้นเคยกับการใช้งานโปรแกรมด้านบัญชีเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถใช้ MS Excel ได้อย่างดี

 • มีใจรักในการทำงานด้านบัญชี

 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน รวมถึงภายใต้สภาวะความกดดัน

 • สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

 • สามารถอธิบายหลักการทางบัญชีให้เข้าใจได้ง่าย