Accountant (AR)

THB 20,000 – 35,000

Bangkok

Accountant (AR) ผู้ที่ช่วยดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรงตามนโยบาย ติดต่อกับลูกค้าเพื่อออกใบเสร็จและเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกรายงานภาษีที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก Accounting Team มากขึ้น หรือรู้จักทีมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Life@Wongnai

 

Responsibilities

 • จัดเตรียม ตรวจสอบและดำเนินการเรื่องใบแจ้งหนี้สำหรับการขาย/บริการ
 • ส่งใบแจ้งหนี้และติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์, อีเมลหรือทางไปรษณีย์
 • เปิดใบเสร็จรับเงินจากรายการรับชำระด้วยเงินโอน, เช็คและบัตรเครดิตรวมถึงบันทึกข้อมูลในบัญชีแยกประเภททั่วไป
 • กระทบยอดรายการรับเงินสด, เช็คและเงินโอน กับยอดเดินบัญชีธนาคาร และ ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
 • รายงานสรุปใบแจ้งหนี้ และรายงานสรุปการรับชำระหนี้แต่ละเดือน
 • ปรับปรุงรายการลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • จัดทำรายงานรายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย เพื่อเตรียมข้อมูลในการขอคืนภาษี


Qualifications

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี AR อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 • มีความสามารถทางด้าน MS Office ในระดับที่ดี รวมถึงสามารถใช้โปรแกรมบัญชีและสเปรดชีตได้
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการพูดและการเขียน
 • มีทักษะในการจัดการเรื่องงานและความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานภายในเวลาที่กำหนดได้
 • สามารถทำงานได้ดีทั้งในการทำงานเป็นทีมและการทำงานคนเดียว
 • หากมีประสบการด้านบัญชีลูกหนี้ (AR) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ