QA Automation Engineer

Bangkok

THB 25,000 - 30,000

Responsibilities
  • ออกแบบและเขียน Test Script เพื่อทำ Automated end-to-end testing ให้กับซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการและพร้อมถูกใช้งานจริง โดยทำงานร่วมกับ Software Engineer, Product Manager และ UX/UI Designer ตลอดช่วงการพัฒนา
  • เรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงานของ Feature ที่มีอยู่และ Requirements สำหรับสิ่งที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ใน Product ของ Wongnai
  • ศึกษาและเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้การทดสอบมีความถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น
Qualifications
  • มีประสบการณ์ด้าน Software Test Automation โดยสามารถออกแบบ Test Plan เขียน Test Script และวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ดี และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อมที่เดินหน้าอย่างรวดเร็วได้
  • สามารถเข้าใจการทำงานของเว็บ/แอพได้อย่างรวดเร็ว และสามารถออกแบบวิธีทดสอบ รวมถึงแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง Product จากมุมมองของผู้ใช้งานได้
  • หากมีประสบการณ์ในการสร้างระบบ Test ที่ถูกรันอัตโนมัติใน CI/CD Pipelines จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้