Content Proofreader (Food)

Bangkok

THB 20,000 - 25,000

Content Editor (Proofreader) คือหนึ่งในทีมคิด วางแผน และผลิตเนื้อหา บทความ รูปภาพ กราฟิก วิดีโอ ที่มีผู้ชมมากกว่า 2 ล้านครั้งต่อสัปดาห์ เรากำลังมองหาทีมงานคุณภาพ ที่มาร่วมกันสร้าง content ที่มีคุณค่า และสร้างสรรค์ เพื่อให้คนไทยได้เสพแต่ของที่ดีและมีประโยชน์

Responsibilities :

  • ตรวจแก้คำผิด การเว้นวรรค ไวยากรณ์ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ตามหลักภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ ตรวจคำทับศัพท์หรือคำเฉพาะ เช่น สถานที่ ชื่ออาหาร ฯลฯ ให้ถูกต้องตามหลักราชบัณฑิตยสถาน หรือตามคำที่บัญญัติไว้แล้ว

  • ตรวจความถูกต้องของข้อความให้ตรงกับภาพหรือตาราง

  • ตรวจการจัดวางข้อความให้ดูสวยงามและเหมาะสม

 

Qualifications :

  • ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ สาขาภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • รักการอ่าน มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต

  • รักงานข้อมูล รู้จักคัดเลือก วิเคราะห์ และดึงหัวใจสำคัญของข้อมูลออกมาได้

  • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี

  • สามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี และรู้จักสื่อ Multi Media พอสมควร

  • หากมีประสบการณ์ด้านงานพิสูจน์อักษรจะพิจารณาเป็นพิเศษ