Videographer (ตากล้องวีดีโอ) (Blognone)

Bangkok

THB 18,000 – 25,000

Responsibilities
  • มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างดี
  • ร่วมเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  • สร้างสรรค์ VDO Content เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ทั้ง Social Media, Websites ให้เกิด Impact
Qualifications
  • เพศชาย หรือหญิง ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความสามารถในการเล่าเรื่องและลำดับภาพ
  • มีความสามารถในการจัดแสงถ่ายงานได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้
  • มีความรับผิดชอบ ส่งงานตามกำหนด
  • สนใจเรื่องเทคโนโลยีและมัลติมีเดียต่างๆ
  • มีความคล่องตัว และสามารถทำงานนอกเวลาได้เป็นบางครั้ง